Golden Shine Studio
Adatvédelmi szabályzat

A Golden Shine Studio fodrász szalon kizárólag magánszemélyek részére nyújtja a szolgáltatásait és elkötelezett a vele kapcsolatba került partnerei személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja a vendégek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ebből kifolyólag kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Golden Shine Studio fodrász szalon által működtetett www.goldenshinestudio.hu oldal (a továbbiakban: weboldal) a személyes adatok kezelését igyekszik a lehető legminimálisabb mértékre visszaszorítani és csak a különböző ügymenetekhez feltétlenül szükséges személyes adatot kezel.

A weboldalon történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatok megadásával az érintett (továbbiakban: felhasználó) hozzájárul ahhoz, hogy a Golden Shine Studio fodrász szalon a megadott adatokat szükség szerint – a kapcsolattartás keretében, a hatályos jogszabályi előírások betartása mellett - felhasználja.

A Golden Shine Studio fodrász szalon munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy azok jogosulatlan személyek részére ne legyenek hozzáférhetők, megismerhetők, megváltoztathatók, vagy megsemmisíthetők.

Az adatközlés önkéntes, a felhasználó bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az általa megadott adatai helyesbítését, törlését igényelni az info@goldenshinestudio.hu e-mail címre küldött levélben. A felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért a szalon felelősséget nem vállal.

Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

A jelen szabályzat az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak értelmező rendelkezéseit használja, az adatkezelési szakkifejezésekre.

Érintett: bármely információ alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ (különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret).

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1. Az adatkezelő

A jelen adatkezelési szabályzat, a Golden Shine Studio fodrász szalon (1115 Budapest, Fraknó u. 14/B, képviseli: László Valéria, adószám: 67135800-1-43), mint adatkezelő által üzemeltetett weboldal felhasználóinak, a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

2. A kezelt személyes adatok köre

A kapcsolatfelvétel során a felhasználó, az alábbi személyes adatokat adja meg: név, e-mail cím, telefonszám.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező eszközének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer, a felhasználó külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül a weboldalra történő belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3. A sütik (cookie) alkalmazása

Az adatkezelő – a testre szabott kiszolgálás érdekében – a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, más néven sütit (cookie) helyez el és olvas vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütiknek köszönhetően tudja az adatkezelő meghatározni, hogy a weboldala melyik része a legnépszerűbb, hogy a felhasználók melyik oldalakra lépnek be, mennyi időt töltenek ott.

Mindezekből a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyeket adatkezelő nem köt össze személyes adatokkal, kizárólag látogatottsági statisztikák, jelentések elkészítésére használja.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Ugyanakkor a sütik letiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek és a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja - az Infotv., valamint a GDPR vonatkozó rendelkezései értelmében - az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a felhasználó a weboldal használatával, az adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a felhasználó és az adatkezelő közötti kapcsolattartás biztosítása. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás során és annak érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag, az azt megadó felhasználó felel. Bármely felhasználó az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

E felelősségvállalásra tekintettel, egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és a cél megvalósulásáig, vagy a felhasználó kérésére történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés, az adat megadásának időpontjától, a kérdéses adat törléséig tart.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a külön jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során, vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat az adatkezelő jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetekben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, bármikor módosíthatja azokat, továbbá a felhasználó jogosult az adatai törlésének kérésére.

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a felhasználó által megadott e-mail címére küldött levélben adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére.

A felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak törlését kérni. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a külön jogszabályokban előírt szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó a vonatkozó jogszabályok alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a felhasználó, a szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során szándékosan valótlan adatokat ad meg, vagy a weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak, a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. Az e-mail címek, telefonszámok felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt e-mail címek és telefonszámok felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel a kapcsolattartás során.

Az e-mail címek és telefonszámok kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a felhasználó részéről felmerülő kérdések közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére, telefonon történő kapcsolatfelvételre.

9. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által, a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más weblapok, vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérően kívánná felhasználni, erről a felhasználót előzetesen tájékoztatja, lehetőséget biztosítva a felhasználó számára, hogy az adatai felhasználását megtiltsa.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják a felvett, tárolt és kezelt adatok védelmét.

Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, illetve jogosulatlan felhasználását.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználók (a szolgáltatás használatával) ráutaló magatartással elfogadják a módosított szabályzatban foglaltakat.